پایان‌نامه c (3177)

1-5-1-6- واکنش نگیشی23
1-5-1-7- واکنش کومادا 24
1-5-1-8- واکنش سونوگاشیرا24
1-6- پایدارسازی ، روشی برای تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف 25
فصل دوم : بخش تجربی
2-1- مواد و دستگاه ها 31
2-1-1- مواد31
2-1-2- دستگاه ها32
2-2- سنتز پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین برای جذب فلزات32
2-2-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2- تهیه پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین34
2-3- جذب فلز پالادیم توسط پلیمر2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین 35
فصل سوم: بحث ونتیجهگیری
3-1- سنتز و بررسی خواص ترکیب پلیمر و پالادیم 36
3-1-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین36
3-1-2- تهیه پلیمر تراکمی 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین38
3-1-3- جذب پالادیم توسط پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین40
3-1-4- بررسی ساختار مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با استفاده از طیف سنجی FT-IR41
3-1-5- بررسی ساختار پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی FT-IR42
3-1-6- بررسی ساختار پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی 1H NMR و13C NMR 44
3-1-7- بررسی بر هم کنش های بین پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از طیف UV-Vis48
3-1-8- بررسی اندازه نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از دیاگرام های DLS50
3-1-9- بررسی ساختار نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از تصاویر TEM 52
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
شکل(1-1): سیانوریک کلراید 6
شکل(1-2): نمونه ای ازپلی اتیلن های پرشاخه دندریتی 1و3و5 – تری آزین 9
شکل(1-3): کوپلیمرهای دمبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی – پلی اتیلن گلیکول – تری آزین دندریتیکی11
شکل(1-4):شمای کلی واکنش هک 20
شکل(1-5):شمای کلی واکنش سوزوکی 21
شکل(1-6):واکنش بوخوالد-هارت ویگ 22
شکل(1-7): واکنش هیاما 22
شکل(1-8): واکنش استایل 23
شکل(1-9): شمای کلی واکنش نگیشی 23
شکل(1-10): شمای کلی واکنش کومادا 24
شکل(1-11): واکنش سونوگاشیرا 25
شکل(1-12): نمایش شماتیک پایدارسازی نانوذرات پالادیم با استفاده از (a) سورفاکتانت (b) پلیمرهاc) لیگاندها 27

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری
شکل(3-1) : تصویر آزمایشگاهی مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 37
شکل(3-2): روند سنتز مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین37
شکل (3-3):تصویرپلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین تهیه شده 38
شکل (3-4):روند سنتز پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین39
شکل(3-5):تصویر آزمایشگاهی پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین پس ازاضافه کردن محلول پالادیم کلرید در اسیدکلریدریک رقیق 40
شکل(3-6): طیف FT-IR مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین41
شکل(3-7): طیف FT-IR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 43
شکل(3-8):طیف 1H NMR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین45
شکل(3-9): طیف 13C NMRپلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین46
شکل (3-10): طیف UV-Vis مربوط به a) پلیمر ، b) پالادیم ، c)پلیمر-پالادیم 48
شکل (3-11): دیاگرام DLS رسوب پلیمر-پالادیم 50
شکل (3-12):دیاگرام DLS مربوط به محلول پالادیم – پلیمر 51
شکل (3-13): تصاویر TEM مربوط به تشکیل نانوکامپوزیت 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم 52
شکل(3-14) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی پلیمر 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 53 شکل(3-15) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم 54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان صفحه
فصل دوم : بخش تجربی
جدول(2-1) مواد و حلال های استفاده شده 30

DLS Dynamic Light Scattering
1H NMR Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance
13C NMR Carbon Nuclear Magnetic Resonance

دیدگاهتان را بنویسید