— (80)

بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان (مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهر کرمانشاه ) 5-1-2- اهداف ویژه : شناخت…

— (79)

2-2) مبانی نظری PAGEREF _Toc360122707 h 15 2-2-1) نام نشان تجاری PAGEREF _Toc360122708 h 15 2-2-2)مدیریت برند……………………………………………………………………………………………………..17 2-2-3)سهم برند در بازار رقابتی PAGEREF _Toc360122710 h 18 2-2-4)ابعاد نام تجاري PAGEREF…

— (78)

شرکت جی ای گزارش کرده است که توانمندی‌های آموزشی فراگیران مجازی نسبت به آموزش‌های سنتی 65% افزایش یافته است. با آموزش الکترونیکی می‌توان یک محیط کاری با نیروی انسانی آموزش…

— (77)

برنامه‌ریزی فروش و عملیات اجراییحمایت‌ازمدیریت زنجیره تأمین شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 1.Richard Pibernik, Gernot Kaiser (2012). Customer- Facing Supply chain practices the impact of demand and distribution management on…

— (76)

تعریف واژهها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………… ……………………………………………………………………………11 1-8-1 تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 1-8-1-1 استراتژی CRM……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..11 1-8-1-2 روابط تجاری محور………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 11 1-8-1-3 کانالهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 12 1-8-1-4 فن آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………

— (75)

1-7)قلمرو تحقیق: 1-7-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق از نظر موضوعی جزء تحقیقات بازاریابی محسوب می شود . 1-7-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، استفاده کنندگان از سیمان غرب ، جامعه…

— (74)

1-7-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک، جامعه آماری تحقیق را شکل می دهند. 1-7-3) قلمرو زمانی: این تحقیق در محدوه سال 1390 انجام پذیرفت 1-10)حدود…

— (73)

2-13 متدولوژی PROMETHEUS 37 2-14 متدولوژی ROADMAP39 2-15 متدولوژی OPM/MAS 39 2-16 متدولوژی AOR 39 2-17 متدولوژی ASPECS 40 2-18 تکامل متدولوژیها43 فصل 3 : مقایسه متدولوژیهای مبتنی بر عامل…

— (72)

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24 8-2 سیستم های اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………..24…